Wymagania dla Ośrodków

Wymagania stawiane Ośrodkom/Podmiotom planującym prowadzenie i prowadzącym szkolenia operatorów maszyn, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i_higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263 z póżń. zm.) (pdf) maszyny robocze wymienione w_Załączniku nr 1 do Rozporządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (ŁUKASIEWICZ – IMBiGS).

Szkolenia kandydatów na operatorów ww. maszyn odbywają się w_ośrodkach szkoleniowych, które uzyskały Potwierdzenie, wydane przez ŁUKASIEWICZ – IMBiGS, spełnienia wymagań, zgodnie z_§ 26.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki wg działań, które opisuje Schemat Postępowania (pdf).

Procedura potwierdzenia spełnienia przez zainteresowany podmiot szkolący wymagań wynikających z_Rozporządzenia wymaga złożenia w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn ŁUKASIEWICZ – IMBiGS Wniosku o_wydanie Potwierdzenia (pdf) (doc).

1. Wymagania - Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów

Sala wykładowa

Ośrodek/Podmiot powinien udokumentować potwierdzonymi kopiami dokumentów (np. aktem własności, umowy: najmu, dzierżawy) posiadanie sal do realizacji szkoleń, wyposażonych w_pomoce dydaktyczne dla określonych specjalności. Ilość i powierzchnia sal powinny zapewnić bezkolizyjne - zgodne z przepisami bezpieczeństwa i bhp - prowadzenie zajęć we wnioskowanych specjalnościach.

2. Wymagania - Park maszynowy wraz z placem manewrowym

Plac manewrowy

Park maszynowy

Do wniosku należy załączyć potwierdzone kopie umów najmu maszyn roboczych lub kopie faktur ich zakupu w przypadku maszyn własnych. Wykaz maszyn wykorzystywanych w procesie szkolenia powinien określać ich typy, ilość oraz rok produkcji.

W przypadku specjalności montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wymagane są minimum dwa zestawy, z trzech różnych typów rusztowań (zgodnie z pkt 4.1.1. Procedury...).

Zgłaszając zamiar prowadzenia zajęć praktycznych dla operatorów pilarek mechanicznych do ścinki drzew Ośrodek musi przedstawić stosowną umowę umożliwiającą wycinkę drzew.

Plac manewrowy

Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie/dysponowanie placem manewrowym do zajęć praktycznych w określonej lokalizacji i o określonej powierzchni. Plac_manewrowy musi zapewnić możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz posiadać bazę instruktażowo-socjalną (tj. salę instruktażową, szatnię, WC, umywalki, prysznice). W przypadku maszyn do urabiania gruntu plac musi umożliwić wykonanie prac poniżej jego poziomu.

Ściana montażowa

W przypadku specjalności montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych dokumentacja dotycząca  placu manewrowego powinna potwierdzać posiadanie ściany montażowej o wymiarach minimum 10_m_x_8_m, do której będą kotwione rusztowania.

3. Wymagania – Wyposażenie dydaktyczne

Wyposażenie dydaktyczne

Wymagane jest aby w salach, w których prowadzone będą zajęcia dla operatorów maszyn do robót ziemnych oraz do robót drogowych (np. koparki jednonaczyniowe, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, ładowarki jednonaczyniowe, maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych) znajdowała się stała ekspozycja przekrojów i elementów maszyn, takich jak np.:

 1. przekrój silnika spalinowego wysokoprężnego z doładowaniem,
 2. przekrój turbosprężarki,
 3. przekrój rzędowej pompy wtryskowej,
 4. przekrój pompowtryskiwacza,
 5. układ zasilania typu „Common rail”,
 6. przekrój zmiennika momentu,
 7. przekrój rozdzielacza skrętu np. typu Orbitrol,
 8. przekrój skrzyni biegów typu APS,
 9. przekrój zwolnicy planetarnej,
 10. przekrój kolumny obrotu, (hydraulicznego złącza obrotowego),
 11. przekrój rozdzielacza hydraulicznego,
 12. przekrój pompy hydraulicznej o stałej i zmiennej wydajności,
 13. przekrój układu napędowego z mechanizmem różnicowym,
 14. przekrój alternatora,
 15. przekrój akumulatora kwasowego.

Wskazane jest aby łączna liczba ww. urządzeń i układów nie była mniejsza niż 12 szt.

W przypadku pozostałych specjalności Ośrodek powinien zapewnić inne wybrane elementy konstrukcyjne tych maszyn służące do lepszego zobrazowania ich budowy i eksploatacji w trakcie wykładów.

Ośrodek powinien dysponować też planszami tematycznymi, literaturą techniczną – w tym dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich maszyn w zakresie wnioskowanych specjalności. Spis pomocy dydaktycznych w formie wykazu należy załączyć do składanego wniosku. W przypadku literatury należy podać tytuły i liczbę egzemplarzy.

Kurs montażysty rusztowań

Ośrodek powinien posiadać także niezbędne wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami BHP dla określonych specjalności – w tym wyposażenie brygady monterskiej rusztowań w pasy narzędziowe, zestaw narzędzi, środki ochrony osobistej i narzędzia sprawdzające poprawność montażu – udokumentowane wykazem załączonym do wniosku.

4. Wymagania – Kadra wykładowców

Kadra wykładowców

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów (dyplom, świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego, kwestionariusz osobowy) umożliwiające weryfikację zgłoszonej kadry wykładowców zajęć teoretycznych pod względem posiadania przez nich odpowiedniego wykształcenia - minimum średniego wykształcenia technicznego, przygotowania pedagogicznego - oraz doświadczenia zawodowego przy eksploatacji maszyn określonej specjalności.

W przypadku montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wykładowcami powinni być inżynierowie o specjalności budowlanej.

Ze względu na zdarzające się przypadki losowe (choroba wykładowcy, wyjazd czy inne obowiązki zawodowe) jest wskazane, aby Ośrodek w składanych wnioskach wskazywał dysponowanie, co najmniej 4-5 wykładowcami spełniającymi powyższe wymagania.

5. Wymagania – Kadra instruktorów

Kadra instruktorów

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów (dyplom, świadectwo szkolne, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia operatora, kwestionariusz osobowy) umożliwiające weryfikację kadry instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z procedurą instruktorzy powinni legitymować się, co najmniej zawodowym wykształceniem technicznym oraz uprawnieniami najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i_Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583).

Ze względu na zdarzające się przypadki losowe (choroba instruktora, wyjazd, obowiązki zawodowe) jest wskazane,  żeby Ośrodki w składanych wnioskach wykazywały także odpowiednich dublerów.

Wymagania... – plik do druku (pdf)

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO