Uznawanie kwalifikacji

Zakres upoważnień Instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z_rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz._U. z 2019 r., poz. 1720), upoważniony jest do uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w:

– innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,
– państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– Konfederacji Szwajcarskiej,

w zakresie:

– uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
_ w Rzeczpospolitej Polskiej, zobacz >>
– usługi transgranicznej. zobacz >>

Wszystkie te kraje obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z dnia  30.09.2005 r., z późn. zm). Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 65).

Lista zawodów regulowanych dla których kwalifikacje uznaje Instytut:

1. operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
2. operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu,
__elementów betonowych i kamiennych i pokrewnych,
3. monter rusztowań.

Korespondencję w sprawie należy kierować na adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

_____________________________________________________________________________

Uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej

Do wszczęcia postępowania w  sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonania zawodu regulowanego w Rzeczpospolitej Polskiej należy przesłać do Instytutu następujące dokumenty:

– Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
_ w Rzeczpospolitej Polskiej w formie wypełnionego Formularza wraz z Załącznikiem,
– kopię  uzyskanych  przez Wnioskodawcę uprawnień wraz z tłumaczeniem,
– kopię  dowodu tożsamości Wnioskodawcy,
– dokumenty lub informacje o zakresie i czasie trwania przebytego przez Wnioskodawcę szkolenia,
– informację na jakich typach maszyn Wnioskodawca wykonywał pracę.
– potwierdzenie wniesienia opłaty za wszczęcie postępowania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają ich tłumaczenia na język polski i dostarczenia w_oryginale tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego!

Przeprowadzenie procedury oraz wydanie przez Instytut decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla jednego operatora podlega w 2019 r. opłacie na rzecz Instytutu w wysokości 788,00 PLN netto + VAT. Patrz Cennik.

_____________________________________________________________________________

Usługa transgraniczna

Dla  wszczęcia postępowania w sprawie świadczenia usługi transgranicznej dla:

– firm zagranicznych realizujących zadania inwestycyjne na terenie Polski
_ z zaangażowaniem własnych operatorów (usługodawców) posiadających uprawnienia
_ uzyskane poza granicami Polski lub
– osób fizycznych (usługodawców),

należy przesłać do Instytutu następujące dokumenty:

– pismo przewodnie informujące o rodzaju inwestycji,
– imienny wykaz operatorów z wyszczególnieniem zakresu obsługiwanych maszyn
_ dla każdego z operatorów,
– Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczpospolitej
_ Polskiej w formie wypełnionego Formularza wraz z Załącznikiem,
– kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość operatora,
– kopię uzyskanych przez operatora uprawnień,
– kopię świadectw i innych dokumentów operatora potwierdzających ukończone
_ kursy/szkolenia,
– dokument potwierdzający wykonywanie przez operatora danego zawodu regulowanego
_ albo danej działalności   regulowanej przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat
_albo ukończenie kształcenia regulowanego,
– potwierdzenie wniesienia opłaty za wszczęcie postępowania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają ich tłumaczenia na język polski i dostarczenia w_oryginale tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego!

Przeprowadzenie procedury oraz wydanie przez Instytut decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla jednego operatora podlega w 2019 r. opłacie na rzecz Instytutu w wysokości 788,00 PLN netto + VAT. Patrz Cennik.

_____________________________________________________________________________

Informacje dla osób wyjeżdżających  posiadających uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 kwietnia 2019 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Uprawnienia  wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  na podstawie § 23 - § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, z późn. zm.), są ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Od_1_kwietnia 2019 r. Instytut wydaje  uprawnienia, w ramach ww. Rozporządzenia, jako jednostka Sieci Badawczej Łukasiewicz - na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534, w tym art. 101).

Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa. Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie dotyczącym uznawania kwalifikacji można uzyskać w powołanych we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji w specjalnych Punktach Kontaktowych
(http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm).Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz  –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO