Informacje dla Operatorów

Rejestr wydanych uprawnień

Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i_innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z_późn. zm.).

Na podstawie informacji gromadzonych w Rejestrze zainteresowane osoby mogą uzyskać:

 • –   duplikat zniszczonej lub zagubionej Książki Operatora Maszyn Roboczych zobacz >>
 • –   świadectwo w języku angielskim zobacz >>
 • –   aktualizację wpisów w Książce operatora maszyn zobacz >>

Informacje z Rejestru udostępniane są także na pisemny wniosek uprawnionych organów państwowych oraz zainteresowanych  podmiotów gospodarczych:

 • – wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla podmiotów szkolących (doc)
 • –  wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla instytucji państwowych __oraz_firm_prywatnych (doc)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru uprawnień uzyskać można dzwoniąc na numer:
tel.: 22 853 81 14  lub  22 843 02 01 wew. 410 lub 270.

_____________________________________________________________________________

Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Duplikat uprawnień operatora - Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty w wysokości 123,00 PLN (w tym 23% VAT). Opłaty na rzecz Instytutu za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i wydanie duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych dokonać należy na rachunek bankowy Instytutu:

ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.

Wniosek o wydanie duplikatu należy złożyć w formie papierowej z wykorzystaniem Formularza (pdf) (doc)
Wypełniony Formularz z dołączanym potwierdzeniem zapłaty należy przesłać na adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

_____________________________________________________________________________

Świadectwo w języku angielskim

Świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora wystawione przez Instytut wydawane jest także na pisemny wniosek Operatora w_języku angielskim.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim należy:

 1. wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim – ze wskazaniem na jakie ___uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo (doc),
 2. Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN ___(w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:

  ___
  ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

 3. przesłać wypełniony Wniosek o wydanie Świadectwa wraz z potwierdzeniem dokonania ___zapłaty_na_adres:

  Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
  Sieć Badawcza Łukasiewicz –
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Świadectwo w języku angielskim wysłane zostanie na adres podany we Wniosku.

_____________________________________________________________________________

Aktualizacja wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych

W celu uzyskania aktualizacji wpisów w posiadanej Książce Operatora Maszyn Roboczych, wynikającej z_§ 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2017 r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017 r., poz.134.) należy:

 1. wypełnić Wniosek o aktualizację wpisów uprawnień przez Centrum w Książce Operatora ___Maszyn_Roboczych (doc),
 2. wnieść opłatę za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie aktualizacji ___wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN (w tym ___23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:

  ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

 3. przesłać wypełniony Wniosek o aktualizację wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych ___wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty na adres:

  Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
  Sieć Badawcza Łukasiewicz –
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Po aktualizacji wpisów Książka Operatorów Maszyn Roboczych lub ewentualna uzasadniona odmowa dokonania aktualizacji przesłane zostaną na adres wskazany we Wniosku.

UWAGA. Opłata wniesiona za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie aktualizacji wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonego sprawdzenia nie podlega zwrotowi.

___________________________________________________________________________

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO