Procedura

PROCEDURA (pdf)

dotycząca realizacji postanowień § 23 - § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz.1263 z późn. zm.)
wprowadzona na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r.

Cel procedury

Celem Procedury dotyczącej realizacji postanowień § 23 - § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r., (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych (zwanej dalej Procedurą) jest ustalenie transparentnych zasad realizacji zadań nadanych Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r.

Istotną zmianę w obowiązujących przepisach stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017 r., poz.134) zmieniające ww. Rozporządzenie poprzez zmianę brzmienia jego Załącznika nr 1.

Procedura stanowić ma pomoc dla podmiotów przygotowujących się do prowadzenia oraz prowadzących szkolenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Zakres procedury

Procedura określa zakres i sposób realizacji przez Instytut zadań, wynikających z cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.

Do podstawowych zadań Instytutu w omawianym zakresie należy:

 1. potwierdzanie spełniania warunków zgodnie z § 25 Rozporządzenia, przez podmioty ubiegające
  ___się o uzyskanie upoważnienia do realizacji szkolenia, o którym mowa w § 23 i § 26 ust. 3 
  ___Rozporządzenia;

 2. opracowywanie programów szkolenia zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 Rozporządzenia;

 3. powoływanie przez Dyrektora Instytutu przewodniczących, członków i sekretarzy Komisji
  ___Egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianów zgodnie z zapisem § 23 Rozporządzenia;

 4. prowadzenie rejestru wydanych świadectw i wpisów do książki operatora (uprawnień), zgodnie
  ___z § 26 ust. 3 Rozporządzenia, a także rejestru zatrzymanych Książek Operatora Maszyn
  ___Roboczych, przez organa wymiaru sprawiedliwości, tj.: przez Policję, Prokuraturę, Sąd oraz inne
  ___uprawnione podmioty takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Nadzoru Budowlanego;

 5. wydawanie duplikatów Książek Operatora Maszyn Roboczych,

 6. potwierdzanie odbycia szkolenia przez kandydatów na operatora określonej specjalności i klasy,
  ___przekazanie świadectwa oraz wpisanie do Książki Operatora Maszyn Roboczych uzyskanych
  ___uprawnień – § 26, Załącznika nr 2 do Rozporządzenia.

Pliki do pobrania:

Procedura (tekst) (pdf)
Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie (pdf) (doc)
Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (pdf) (doc)
Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej lokalizacji Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji/audytu Podmiotu (pdf) (doc)
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań (pdf) (doc)
Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (pdf) (doc)
Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora (pdf) (doc)
Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu (pdf) (doc)
Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego (pdf) (doc)
Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu (pdf) (doc)
Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)
Załącznik nr 13 - Treść zadań do egzaminu praktycznego (pdf) (docx)
Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny (pdf) (docx)
Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny (pdf) (docx)
Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej (pdf)
Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów
_____________ dla operatorów maszyn (pdf) (doc)
Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień (pdf) (doc)
Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielskim (pdf) (doc)
Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień (pdf) (doc)
Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty (załączniki nr 22 i 23):

Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (pdf) (doc)
Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pdf) (doc)

 


Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO