Pobierz

Rozporządzenia i Ustawy

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
- Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1720
(pdf)

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 
- Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 534
(pdf)

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych
- Dziennik Ustaw z 20 marca 2018 r. poz. 583 (pdf)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i_działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
– Dziennik Ustaw z 3 marca 2017 r. poz. 468 (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w_sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
– Dziennik Ustaw z 20 stycznia 2017 r. poz. 134 (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
– Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2016 r. poz. 2263 (pdf)

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
– Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2015 r. poz. 65 (pdf)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych
– Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 118 poz.1263 (pdf)

Procedura dotycząca realizacji postanowień § 23 - § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz.1263 z późn. zm.) wprowadzona na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r.

– PROCEDURA - tekst (pdf)

Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie (pdf) (doc)
Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (pdf) (doc)
Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej lokalizacji Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji/audytu Podmiotu (pdf) (doc)
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań (pdf) (doc)
Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia (pdf) (doc)
Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (pdf) (doc)
Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora (pdf) (doc)
Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu (pdf) (doc)
Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego (pdf) (doc)
Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu (pdf) (doc)
Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)
Załącznik nr 13 - Treść zadań do egzaminu praktycznego (pdf) (docx)
Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny (pdf) (docx)
Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny (pdf) (docx)
Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (docx)
Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów
______________dla operatorów maszyn (pdf) (doc)
Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień (pdf) (doc)
Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielski (pdf) (doc)
Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień (pdf) (doc)
Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty (załączniki nr 22 i 23):

Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (pdf) (doc)
Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pdf) (doc)

Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP (pdf)
 2. Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (pdf)
 3. Procedura - uznawanie kwalifikacji (pdf)
 4. Procedura - staż adaptacyjny (pdf)
 5. Procedura - test umiejętności (pdf)
 6. Procedura - polskie uprawnienia (pdf)
 7. Procedura - usługi transgraniczne (pdf)

Wnioski o potwierdzenie wiarygodności uprawnień

 1. Wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień przez podmioty szkolące (doc)
 2. Wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla instytucji państwowych
  ____oraz_firm_prywatnych (doc)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf) (docx)Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO