O Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego koncentruje swoją działalność na realizacji zadań Instytutu w dwóch następujących obszarach:

- koordynacja szkolenia i kwalifikowania operatorów maszyn roboczych,
- uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Koordynacja szkolenia i przeprowadzanie sprawdzianów dla operatorów maszyn roboczych stanowi realizację zadań Instytutu wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w_sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z poźn. zm.).

W tym obszarze Centrum realizuje m.in. następujące zadania:

- opracowuje nowe i aktualizuje istniejące programy nauczania dla kursowego szkolenia operatorów,
- opracowuje procedury przeprowadzania egzaminów,
- upoważnia jednostki do prowadzenia szkolenia w określonej specjalności, po sprawdzeniu spełnienia _wymagań, o których mowa w § 25 wspomnianego rozporządzenia Ministra Gospodarki,
- prowadzi rejestr uprawnień operatorów.

W ramach prowadzenia rejestru uprawnień operatorów:

- przyjmuje i przechowuje dokumentacje z przeprowadzonych egzaminów,
- prowadzi rejestr wydanych operatorom uprawnień,
- przyjmuje i rejestruje wnioski o wymianę zniszczonego, uszkodzonego lub zagubionego uprawnienia,
- wydaje duplikaty uprawnień,
- prowadzi rejestr uprawnień zatrzymanych przez organy kontroli i ścigania.

Sposób realizacji wymienionych zadań określa Procedura dotycząca szkolenia operatorów. W celu ułatwienia kandydatom na operatorów maszyn odnalezienia najbliższej jednostki prowadzącej szkolenie w_wybranej specjalności, udostępniona została w zakładce Wyszukiwarka Ośrodków baza danych wszystkich jednostek upoważnionych przez Centrum do prowadzenia szkoleń.

Uznawanie uprawnień uzyskanych poza Polską Centrum wykonuje na podstawie ustawy z 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii_Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Natomiast zakres prerogatyw przypisanych Instytutowi i_realizowanych przez Centrum określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zakres ten obejmuje następujące zawody regulowane:

- operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
- operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu,
_elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych;
- monter rusztowań.

Wymienione wyżej zawody, zapisane w rozporządzeniu w formie zagregowanej, mają bezpośrednie odniesienie do zawodów, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z_19.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 583).

W omawianym zakresie Centrum realizuje całokształt prac wynikających z przywołanej ustawy, tj.:

- przyjmuje i dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej składanych wniosków o uznanie kwalifikacji _zawodowych nabytych poza Polską, na podstawie której Dyrektora Instytutu podejmuje decyzje _o_uznaniu bądź nie uznaniu kwalifikacji konkretnych Wnioskodawców,
- ustala zakres szkolenia uzupełniającego dla Wnioskodawców deklarujących chęć uzyskania
_ tzw. polskich uprawnień w trybie uproszczonym,
- rozpatruje wnioski i przygotowuje decyzje Dyrektora Instytutu umożliwiające świadczenie na terenie _Polski usług transgranicznych.

Sposób realizacji ww. spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji został określony w opracowanych przez Centrum procedurach dotyczących uznawania kwalifikacji.

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO