Informacje dla Ośrodków - Komunikaty

K O M U N I K A T

Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie: zasad dokumentowania i przechowywania zaświadczeń lekarskich dotyczących braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w szkolonej specjalności.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z dniem 1.03.2019 r. zmianie ulega sposób dokumentowania posiadanego przez uczestnika kursu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursów zawodowych określonego i wymaganego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w_sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół… (Dz. U. z dnia 28.08.2014 r., poz. 1144). Formą dokumentowania ww. zaświadczenia lekarskiego będzie oświadczenie kierownika jednostki szkolącej lub osoby przez niego upoważnionej, zawarte we „Wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” o treści:

„Podmiot szkolący oświadcza, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych w zakresie wnioskowanej specjalności przechowywane jest w dokumentacji Ośrodka. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół… (Dz. U. z dnia 28.08.2014 r., poz. 1144)”.

Uwzględniając powyższe najpóźniej od 1.03.2019 r. należy stosować wzór „Wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn” – wg Załącznika nr 6 do PROCEDURY dotyczącej realizacji postanowień § 23 - § 26 rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., (Dz. U. Nr 118, poz._1263 z późn. zm.) dostępny poniżej, jak i w zakładce „Procedura” na stronie www.cksom.imbigs.pl.

Załącznik nr 6 do PROCEDURY (pdf) (doc)

_____________________________________________________________________

K O M U N I K A T

Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z dnia 15 lipca 2016 roku

w sprawie dokumentowania przeprowadzanego egzaminu praktycznego i teoretycznego na_uprawnienia operatora maszyn roboczych, ustala się co następuje:

Egzamin praktyczny:
Dopisuje się do pkt 6.2 „Procedury przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych przez Komisje Egzaminacyjne IMBiGS”:

„Egzaminator/egzaminatorzy przeprowadzający egzamin praktyczny dokumentują treść zadanych zadań egzaminacyjnych dla poszczególnych zdających na oddzielnych arkuszach (jeden arkusz dla jednego zdającego) wraz z oceną z wykonanego zadania (wynik: zaliczono/nie zaliczono). Zgromadzoną i  podpisaną przez zdającego dokumentację dołączają do Protokołu z egzaminu praktycznego” – wzór arkusza egzaminacyjnego stanowi Załącznik nr_1 do niniejszego komunikatu.

Egzamin teoretyczny:
Dopisuje się do pkt 7.3 „Procedury przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych przez Komisje Egzaminacyjne IMBiGS”:

„Egzaminator/egzaminatorzy przeprowadzający egzamin teoretyczny dokumentują treść zadanych pytań egzaminacyjnych dla poszczególnych zdających na oddzielnych arkuszach (jeden arkusz dla jednego zdającego) wraz z oceną z udzielonej odpowiedzi przez zdającego (wynik: zaliczono / nie zaliczono). Zgromadzoną i podpisaną przez zdającego dokumentację dołączają do „Wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu…” – wzór arkusza egzaminacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Powyższe ustalenia należy traktować jako obowiązujące od 1 października 2016 r.

Załącznik nr 1 i 2 (pdf)

__________________________________________

K O M U N I K A T

Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dnia 7 września 2015 r.

W sprawie egzaminu weryfikacyjnego

Weryfikacja dotyczy zakresu posiadanych uprawnień wydanych przed rokiem 2001 do zakresu określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Operator zainteresowany egzaminem weryfikacyjnym posiadanych uprawnień, powinien zgłosić się do Ośrodka szkolenia z pisemną decyzją Centrum określającą zakres i warunki dopuszczenia do egzaminu. Ponadto, operator powinien dostarczyć do Ośrodka oryginał posiadanych uprawnień oraz aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu weryfikowanej specjalności.

Decyzja Centrum jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym autentyczność wymienionych w niej uprawnień posiadanych przez adresata.

Ośrodek szkolenia powinien przygotować „Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu…” . W miejsce przeznaczone na potwierdzenie odbycia szkolenia Ośrodek wpisuje „Egzamin weryfikacyjny”, natomiast w_miejsce przeznaczone na wpisanie specjalności wpisuje nazwę specjalności będącą przedmiotem egzaminu zgodnie z aktualnym parametrem, bądź zakresem wynikającym z Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Decyzję Centrum, orzeczenie lekarskie oraz posiadane przez zainteresowanego uprawnienia, które są przedmiotem weryfikacji należy załączyć do wniosku.

Centrum informuje, że w przypadku egzaminu weryfikacyjnego Instytut nie pobiera opłaty naliczanej od jednego przeszkolonego (zgodnie z umową o współpracy).

_____________________________________________________________________

K O M U N I K A T

Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

  1. Warunkiem rozpoczęcia egzaminu jest zrealizowanie programu nauczania.
  2. Termin egzaminu powinien być zgodny z terminem uzgodnionym pomiędzy Ośrodkiem i Centrum ___i_zapisanym w „zgłoszeniu kursu”,
  3. Zabrania się zmiany terminu egzaminu teoretycznego bez akceptacji ze strony Centrum.
  4. Komisja egzaminacyjna, w tym Przewodniczący, nie mają prawa dokonywać zmian terminu egzaminu ___teoretycznego.

Z Wnioskiem o zmianę terminu egzaminu może wystąpić do Centrum wyłącznie podmiot szkolący.

Jeżeli zmiana terminu egzaminu wiąże się ze zmianą harmonogramu szkolenia, konieczne jest przesłanie przez Ośrodek szkolenia nowego harmonogramu wraz z uzasadnieniem do ponownego zatwierdzenia.

Powyższe ustalenia należy traktować jako obowiązujące od dnia 1 września 2015 r.

______________________________________________________________________

K O M U N I K A T

Dyrektora Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z dnia 02 października 2014 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z dn. 28.08.2014 r., poz. 1144) – zdaniem służb prawnych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodki Szkoleniowe mogą stosować postanowienia wyżej przywołanego Rozporządzenia w zakresie trybu i sposobu dokumentowania badań lekarskich kandydatów na operatorów maszyn i urządzeń.

_____________________________________________________________________

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO