Informacje dla Ośrodków

Komunikaty Wymagania dla Ośrodków Dokumentacja Procedura Interpretacje i wyjaśnienia Seminaria w CKSOM

30.05.2019

Zmiana nazwy Instytutu

Szanowni Państwo.

Zgodnie z wejściem w życie 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534) zmianie ulega dotychczasowa nazwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Instytut działając obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zgodnie z Art. 101 ww. Ustawy zachowuje wszystkie swoje uprawnienia, w tym uprawnienia nadane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych.

Wprowadzona Ustawą zmiana nazwy Instytutu nie będzie wymagać zmian/aneksowania obowiązujących dotychczas umów o współpracy.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz - zobacz >>

___________________________________________________________________________________

30.01.2019

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, od dn. 01.03.2019 r. zmianie ulega sposób dokumentowania posiadanego przez uczestnika kursu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursów zawodowych określonego i wymaganego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół… opublikowanego w Dz. U. z dnia 28.08.2014 r., poz. 1144.

Szczegóły zawarte są w zakładce prawego menu Szybki dostęp: >> Komunikaty - zobacz >>

___________________________________________________________________________________

24.05.2018

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), udostępniamy Państwu do pobrania – nowe załączniki do Procedury:

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (pdf) (doc)
Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora (pdf) (doc)
Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień (pdf) (doc)
Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielskim (pdf) (doc)

Realizując postanowienia ww. Rozporządzenia, Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty
(załącznik nr 22 i 23):

Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (pdf) (doc)
Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pdf) (doc)

W przypadku rozpoczętych szkoleń przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, gdy kandydat na operatora wypełnił „Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną na podstawie wcześniejszych przepisów, prosimy o_załączenie nowej zgody do wcześniej przygotowanego dokumentu (kandydat na operatora podpisuje nową zgodę na przetwarzanie danych osobowych najwcześniej z datą 25 maja 2018 r.):

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik do wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (doc)

Jednocześnie informujemy, że część tekstowa „Procedury” jest w trakcie aktualizacji i zostanie Państwu udostępniona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.

___________________________________________________________________________________

04.05.2018

OBWIESZCZENIE
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
(pdf)

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 marca 2018 r. pod poz. 583 opublikowane zostało „Obwieszczenie” Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Załącznikiem do Obwieszczenia jest aktualny tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) zawierający:

  1. zmieniony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 20.01.2017 r., poz._134), Załącznik nr 1 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i_uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu,
  2. aktualny wzór książki operatora maszyn roboczych.
Zapraszamy do zapoznania się i stosowania aktualnie obowiązujących aktów prawnych. zobacz >>

___________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA (pdf)

dla Ośrodków szkoleniowych oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych
w kontekście zmian wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 11 stycznia 2017 r., (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 134) zmieniającego załącznik
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

_____________________________________________________________________________________

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO