Wymagania dla Ośrodków

Wymagania stawiane Ośrodkom/Podmiotom planującym prowadzenie i prowadzącym szkolenia operatorów maszyn, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z późn. zm.)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i_higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263 z póżń. zm.) (pdf) maszyny robocze wymienione w_Załączniku nr 1 do Rozporządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).

Szkolenia kandydatów na operatorów ww. maszyn odbywają się w_ośrodkach szkoleniowych, które uzyskały Potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego spełnienia wymagań, zgodnie z_§ 26.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki wg działań, które opisuje Schemat Postępowania (pdf).

Procedura potwierdzenia spełnienia przez zainteresowany podmiot szkolący wymagań wynikających z_Rozporządzenia wymaga złożenia w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS Wniosku o_wydanie Potwierdzenia (pdf) (doc).

1. Wymagania - Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów

Sala wykładowa

Ośrodek/Podmiot powinien posiadać udokumentowane potwierdzonymi kopiami dokumentów (np. aktem własności, umowy: najmu, dzierżawy) posiadanie sal do realizacji zajęć dydaktycznych, wyposażonych w_pomoce dydaktyczne dla określonych specjalności. Ilość sal powinna zapewnić bezkolizyjne prowadzenie zajęć we wnioskowanych specjalnościach.

2. Wymagania - Park maszynowy wraz z placem manewrowym

Plac manewrowy

Do wniosku należy załączyć potwierdzone kopie umów najmu maszyn roboczych lub kopie faktur ich zakupu w przypadku maszyn własnych. Umowa najmu maszyn powinna zawierać wykaz określający typ maszyny, ich ilość i rok produkcji wykorzystywanych w procesie szkolenia. W przypadku specjalności montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych wymagane są minimum dwa zestawy różnych typów rusztowań (zgodnie z pkt 4.1.1. Procedury...).

Poza tym Instytut zaleca, podmiotom ubiegającym się o pozwolenie szkolenia operatorów na tzw. maszyny drobne (tj. pilarki mechaniczne do ścinki drzew, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym), posiadanie tych maszyn na własność.

Potwierdzone kopie umowy najmu placu manewrowego z podaniem jego lokalizacji i powierzchni. Plac_manewrowy musi zapewnić możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych i powinien posiadać bazę instruktażowo-socjalną (tj. salę instruktażową, szatnię, WC, umywalki, prysznice) potwierdzoną w_umowie najmu placu.

Ściana montażowa

W przypadku specjalności montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych w umowie najmu placu manewrowego należy potwierdzić posiadanie ściany montażowej o wymiarach minimum 10_m_x_8_m, do której rusztowanie będzie kotwione.

W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych dla operatorów pilarki mechanicznych do ścinki drzew Ośrodek musi mieć podpisaną umowę na przecinkę drzew z Lasami Państwowymi, zarządem zieleni miejskiej lub dyrekcjami dróg.

3. Wymagania – Wyposażenie dydaktyczne

Wyposażenie dydaktyczne

Proponujemy, by w salach, w których prowadzone są zajęcia dla operatorów maszyn do robót ziemnych do robót drogowych (np. koparki jednonaczyniowe, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, ładowarki jednonaczyniowe, maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych) znajdowała się stała ekspozycja przekrojów i elementów maszyn, takich jak np.:

 1. przekrój silnika spalinowego wysokoprężnego z doładowaniem,
 2. przekrój turbosprężarki,
 3. przekrój rzędowej pompy wtryskowej,
 4. przekrój pompy wtryskiwacza,
 5. przekrój układ zasilania typu „Common rail”,
 6. przekrój zmiennika momentu,
 7. przekrój rozdzielacza skrętu np. typu Orbitrol,
 8. przekrój skrzyni biegów typu APS,
 9. przekrój zwolnicy planetarnej,
 10. przekrój kolumny obrotu, (hydrauliczne złącze obrotowe),
 11. przekrój rozdzielacza hydraulicznego,
 12. przekrój pompy hydraulicznej o stałej i zmiennej wydajności,
 13. przekrój układu napędowego z mechanizmem różnicowym,
 14. przekrój alternatora,
 15. przekrój akumulatora kwasowego.

Wskazane jest aby łączna liczba ww. urządzeń i układów nie była mniejsza niż 12 szt.

W przypadku pozostałych specjalności Ośrodek powinien zapewnić inne wybrane elementy konstrukcyjne tych maszyn służące do lepszego upoglądowienia wykładów z ich budowy i eksploatacji.

Kurs montażysty rusztowań

Ośrodek powinien posiadać także niezbędne wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami BHP dla określonych specjalności – w tym wyposażenie brygady monterskiej rusztowań w pasy narzędziowe, zestaw narzędzi, środki ochrony osobistej i narzędzia sprawdzające poprawność montażu – udokumentowane wykazem załączonym do wniosku.

Ponadto, Ośrodek powinien dysponować planszami tematycznymi, literaturą techniczną – w tym dokumentacjami techniczno-ruchowymi maszyn.

Uwaga. Spis pomocy dydaktycznych w formie wykazu należy załączyć do składanego wniosku. W przypadku literatury należy podać tytuły i liczbę egzemplarzy.

4. Wymagania – Kadra wykładowców

Kadra wykładowców

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów (dyplom, świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego, CV) umożliwiające weryfikację zgłoszonej kadry wykładowców zajęć teoretycznych pod względem posiadania przez nich odpowiedniego wykształcenia - minimum średniego wykształcenia technicznego, przygotowania pedagogicznego - oraz doświadczenia zawodowego przy eksploatacji maszyn określonej specjalności.

Do przeprowadzenia zajęć teoretycznych ośrodek powinien dysponować, co najmniej 4-5 wykładowcami spełniającymi powyższe wymagania. W przypadku montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wykładowcami powinni być inżynierowie o specjalności budowlanej.

5. Wymagania – Kadra instruktorów

Kadra instruktorów

Potwierdzone kopie dokumentów (dyplom, świadectwo szkolne, uprawnienia operatora) zezwalających na weryfikację kadry instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z procedurą instruktorzy powinni legitymować się, co najmniej zawodowym wykształceniem technicznym oraz uprawnieniami najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju i_Finansów (Dz. U. 2017, poz. 134).

Ze względu na zdarzające się przypadki losowe (choroba instruktora, wyjazd, obowiązki zawodowe) wskazane jest by Ośrodki w składanych wnioskach wykazywały też odpowiednich dublerów.

Wymagania... – plik do druku (pdf)

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn IMBiGS
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO