Uznawanie kwalifikacji

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz.. 2263) upoważniony jest do uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w:
-  innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,
-  państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
-  stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
-  Konfederacji Szwajcarskiej
w zakresie:
-  uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
__w Rzeczpospolitej Polskiej >>
-  usługi transgranicznej >>

Wszystkie te kraje obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z dnia  30.09.2005 r., z późn. zm)
Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia2016 r., poz.65).

Lista zawodów regulowanych dla których kwalifikacje uznaje Instytut:
1)      operatora  sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
2)      operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów
_____betonowych i kamiennych i pokrewnych,
3)      montera rusztowań.

Korespondencję w sprawie należy kierować na adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8

_____________________________________________________________________________

Uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej.


Do wszczęcia postępowania w  sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonania zawodu regulowanego w Rzeczpospolitej Polskiej należy przesłać do Instytutu następujące dokumenty:
-   wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
__ w Rzeczpospolitej Polskiej  w formie wypełnionego formularza, + Załącznik do Wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP
-   kopię  uzyskanych  przez Wnioskodawcę uprawnień wraz z tłumaczeniem,
-   kopię  dowodu tożsamości Wnioskodawcy,
-   dokumenty lub informacje o zakresie i czasie trwania przebytego  przez Wnioskodawcę
__ szkolenia,
-   informację na jakich typach maszyn Wnioskodawca wykonywał pracę.
-   potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Instytutu zgodnie z Cennikiem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają ich tłumaczenia na język polski i dostarczenia w oryginale tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego!

Przeprowadzenie procedury oraz wydanie przez Instytut decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla jednego operatora podlega w 2018 r. opłacie na rzecz Instytutu w wysokości
735,00 PLN netto. Patrz Cennik.

_____________________________________________________________________________

Usługa transgraniczna.

Dla  wszczęcia postępowania w sprawie świadczenia usługi transgranicznej dla:
-  firm zagranicznych realizujących zadania inwestycyjne na Terenia Polski z
_- zaangażowaniem własnych operatorów (usługodawców) posiadających uprawnienia uzyskane
_- poza granicami Polski
-  osób fizycznych (usługodawców),

należy przesłać do Instytutu następujące dokumenty:
-  pismo przewodnie informujące o rodzaju inwestycji,
-   imienny wykaz operatorów z wyszczególnieniem zakresu obsługiwanych maszyn dla
__ każdego z operatorów,
-  Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczpospolitej
__ Polskiej  w formie   wypełnionego  formularza,+ Załącznik do Oswiadczenia o zamiarze świadczenia usługi  transgranicznej na terytorium RP
-   kopię  uzyskanych  przez operatora uprawnień wraz z tłumaczeniem,
-   kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość operatora,
-   kopię świadectw i innych dokumentów operatora potwierdzających ukończone
__ kursy/szkolenia,
-   dokument potwierdzający wykonywanie przez operatora danego zawodu regulowanego
__ albo danej działalności   regulowanej przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat
__ albo ukończenie kształcenia regulowanego,
-   potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Instytutu zgodnie z Cennikiem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają ich tłumaczenia na język polski i dostarczenia w oryginale tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego!

Przeprowadzenie procedury oraz wydanie przez Instytut decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla jednego operatora podlega w 2018 r. opłacie na rzecz Instytutu w wysokości 
735,00 PLN netto . Patrz Cennik.

_____________________________________________________________________________

Informacje dla osób wyjeżdżających  posiadających uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Uprawnienia  wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  na podstawie §23 - §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, z późn. zm.), są ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa. Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w powołanych we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji Punktach Kontaktowych. (http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm)

Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »