Uznawanie kwalifikacji

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finanów z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. 2016, poz. 2263):


I. Polacy posiadający uprawnienia uzyskane w krajach Unii Europejskiej mogą starać się o ich uznanie
w Polsce, w tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz:
- przetłumaczone uprawnienia przez tłumacza przysięgłego (oryginał),
- kserokopie uprawnień zagranicznych,
- kserokopię dowodu osobistego,
- inne dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień,
- kserokopię uprawnień zdobytych w Polsce.

Procedura dotycząca uznawania kwalifikacji nabytych poza granicami Polski polega na:
1. Uznaniu kwalifikacji.
1.1. Bez dodatkowych warunków. 
1.2. Z weryfikacją - Staż adaptacyjny.
1.3. Z weryfikacją - Test umiejętności.
2.
Szkoleniu uzupełniającym.

W pkt. 1.2 i 1.3 wyboru dokonuje zainteresowany.

II. Procedura dotycząca świadczenia usługi transgranicznej dla firm zagranicznych realizujących zadania inwestycyjne na terenie Polski z zaangażowaniem własnych operatorów posiadających uprawnienia uzyskane poza granicami Polski lub osób fizycznych.
Dokumenty niezbędne do realizacji procedury:
- pismo przewodnie informujące o rodzaju inwestycji, a także imienny wykaz operatorów
z wyszczególnieniem zakresu obsługiwanych maszyn dla każdego z operatorów.
- oświadczenia o zamiarze świadczenia na terenie Rzeczposopolitej Polskiej usługi transgranicznej,
- kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
- kserokopie dyplomów wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
- kserokopię świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz
z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
- kserokopię świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia wraz
z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
- kserokopię świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, bądź kserokopię zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego wydane przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty potwierdzone przez tłumacza przysięgłego należy przedłożyć w oryginale.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer: 22/ 8538114

Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853-81-14
fax. 22 843-59-41
tel. 22 853-81-15
tel. 22 843-02-01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Wykaz maszyn i uprawnień