Procedura

_____________________________________________________________

PROCEDURA
dotycząca realizacji postanowień §§ 23 - 26 rozporządzenia ministra gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz.1263 z późn. zm.)
wprowadzona na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 1 /2018 z dnia 15.01.2018 r.

Cel procedury

     Celem Procedury dotyczącej realizacji postanowień §23 - §26  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (zwanej dalej Procedurą) jest ustalenie transparentnych zasad realizacji zadań nadanych Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.,

Istotną  zmianę   w obowiązujących przepisach stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 20 stycznia  2017 r ( Dz.U. z dnia 20.01.2017 r.., poz.134) zmieniające w/w   rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych poprzez zmianę brzmienia jego załącznik nr 1.

Procedura stanowić ma  pomoc dla podmiotów przygotowujących się do prowadzenia oraz prowadzących szkolenia, o których mowa w Rozporządzeniu.

Zakres procedury

Procedura określa zakres i sposób realizacji przez Instytut zadań, wynikających z cytowanych  wyżej rozporządzeń.

Do podstawowych zadań Instytutu w omawianym zakresie należy:
 1. potwierdzanie spełniania warunków zgodnie z § 25 rozporządzenia, przez podmioty ubiegające
         się o uzyskanie upoważnienia do realizacji szkolenia, o którym mowa w § 23 i § 26, ust. 3
         rozporządzenia,
 2. opracowywanie programów szkoleń - § 26, ust. 3,
 3. powoływanie przez Dyrektora Instytutu przewodniczących, członków i sekretarzy Komisji
         Egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianów (§ 23), aktualne wykazy przewodniczących,
         członków i sekretarzy Komisji Egzaminacyjnych ustalone na podstawie Decyzji 9/2017 Dyrektora
        IMBiGS z dnia 25 maja 2017 roku;
 4. prowadzenie rejestru wydanych świadectw i wpisów do książki operatora (uprawnień) -
         § 26, ust. 3, a także rejestru zatrzymanych Książek Operatora Maszyn Roboczych, przez organa
         wymiaru sprawiedliwości, tj.: przez Policję, Prokuraturę, Sąd, oraz inne uprawnione podmioty, jak:
         Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Nadzoru Budowlanego,
 5. wydawanie duplikatów Książek Operatora Maszyn Roboczych,
 6. potwierdzanie odbycia szkolenia przez kandydatów na operatora określonej specjalności i klasy -
         § 26, ust. 2, strona nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, określającego wzór „Książki Operatora
        Maszyn Roboczych”.

Pliki do pobrania:

Procedura

Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie. (pdf) (doc)

Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (pdf) (doc)

Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej bazy Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji podmiotu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań. (pdf) (doc)

Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia. (pdf) (doc)

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora. (pdf) (doc)

Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 13 Treść zadań do egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów dla operatorów maszyn. (pdf) (doc)

Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielski. (pdf) (doc)

Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)

 


 

 

Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853-81-14
fax. 22 843-59-41
tel. 22 853-81-15
tel. 22 843-02-01
e-mail: cksom@imbigs.pl