O Centrum

Post Pic

 

Centrum koncentruje swoją działalność na realizacji zadań Instytutu w dwóch następujących obszarach:
- koordynacja szkolenia i kwalifikowania operatorów maszyn roboczych,
- uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Koordynacja szkolenia i kwalifikowania operatorów maszyn roboczych stanowi realizację zadań Instytutu wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z poźn.zm.). W tym obszarze Centrum realizuje między innymi następujące zadania:
- opracowuje nowe i aktualizuje już istniejące plany i dokumentacje programowe dla kursowego szkolenia operatorów,
- opracowuje procedury przeprowadzania egzaminów,
- upoważnia jednostki do prowadzenia szkolenia w określonej specjalności, po sprawdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 wspomnianego rozporządzenia Ministra Gospodarki,
- ewidencjonuje kursy operatorów organizowane przez upoważnione jednostki szkoleniowe,
- prowadzi rejestr uprawnień operatorów, w tym:
- przyjmuje i przechowuje dokumentacje z przeprowadzonych egzaminów,
- prowadzi rejestr wydanych operatorom uprawnień,
- przyjmuje i rejestruje wnioski o wymianę zniszczonego, uszkodzonego lub zagubionego uprawnienia,
- wydaje duplikaty uprawnień,
- prowadzi rejestr uprawnień zatrzymanych przez organa kontroli i ścigania.

Sposób realizacji wymienionych zadań określa procedura dotycząca szkolenia operatorów. W celu ułatwienia kandydatom na operatorów maszyn odnalezienia najbliższej jednostki prowadzącej szkolenie w wybranej specjalności została udostępniona do przeszukiwania baza danych wszystkich jednostek upoważnionych przez Centrum do prowadzenia szkoleń.
Podstawę działalności Centrum, dotyczącej uznawania uprawnień kwalifikacyjnych uzyskanych poza Polską stanowi Ustawa z 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Natomiast zakres prerogatyw przypisanych Instytutowi i realizowanych przez Centrum określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zakres ten obejmuje następujące zawody regulowane:
- operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
- operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych
i pokrewnych;
- monter rusztowań.

Wymienione wyżej zawody - zapisane w rozporządzeniu w formie zagregowanej - mają bezpośrednie odniesienie do zawodów, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansow z dnia11 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 134).

W omawianym zakresie Centrum realizuje całokształt prac wynikających z przywołanej ustawy, tj.:
- przyjmuje i dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej składanych wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza Polską,
- przygotowuje warunki organizacyjne i merytoryczne do przeprowadzenie stażu adaptacyjnego dla konkretnego Wnioskodawcy,
- przygotowuje warunki merytoryczne oraz organizacyjne do przeprowadzenia testu umiejętności dla konkretnego Wnioskodawcy,
- przygotowuje Decyzje Dyrektora Instytutu o uznaniu bądź nie uznaniu kwalifikacji konkretnych Wnioskodawców,
- ustala zakres szkolenia uzupełniającego dla Wnioskodawców deklarujących chęć ubiegania się
o uzyskanie „polskich” uprawnień w trybie uproszczonym,
- rozpatruje sprawy i przygotowuje Decyzje Dyrektora Instytutu umożliwiające świadczenie na terenie Polski usług transgranicznych.
Sposób realizacji całokształtu spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji został określony
w opracowanych przez Centrum procedurach dotyczących uznawania kwalifikacji.

Szukaj:

Kontakt z nami

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Komunkaty »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »