Informacje dla Ośrodków

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), udostępniamy Państwu do pobrania – nowe załączniki do Procedury:

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu. (pdf) (doc)
Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora. (pdf) (doc)
Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień. (pdf) (doc)
Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielskim. (pdf) (doc)

Realizując postanowienia ww. Rozporządzenia, Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty (załącznik nr 22 i 23):
Załącznik nr 22 -  Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (pdf) (doc)
Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pdf)(doc)

W przypadku rozpoczętych szkoleń przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, gdy kandydat na operatora wypełnił „Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną na podstawie wcześniejszych przepisów – prosimy o załączenie nowej zgody do wcześniej przygotowanego dokumentu (kandydat na operatora podpisuje nową zgodę na przetwarzanie danych osobowych najwcześniej z datą 25 maja 2018 r.):
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik do wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (doc)

Jednocześnie informujemy, że część tekstowa „Procedury” jest w trakcie aktualizacji i zostanie Państwu udostępniona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.


24.05.2018

___________________________________________________________________________________

„Obwieszczenie”
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 marca 2018r., pod poz. 583 opublikowane zostało „Obwieszczenie” Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Załącznikiem do Obwieszczenia jest  aktualny tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 1263)  zawierający:
–  zmieniony  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r.,
zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   
podczas  eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i  drogowych Dz. U. poz. 134),  załącznik nr 1 „maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy
robotach ziemnych, budowlanych i drogowych do obsługi, których wymagane jest odbycie
szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu”,
–   aktualny wzór książki operatora maszyn roboczych.

Zapraszamy do zapoznania się  i stosowania  aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

4  maja 2018 r.

___________________________________________________________________________________

PROCEDURA (pdf)

dotycząca realizacji postanowień §§23-26 rozporządzenia ministra gospodarki
z dnia 20 wrześœnia 2001 r. (Dz.U. nr 118, poz.1263 z późŸń. zm.) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

______________________________________________________________________________________

INFORMACJA dla Ośrodków szkoleniowych oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w kontekście zmian wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r., (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2017r., poz. 134) zmieniającego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (pdf)

_____________________________________________________________________________________

SCHEMAT POSTĘPOWANIA przy realizacji procedury potwierdzania spełnienia przez zainteresowane podmioty szkolące wymagań wynikających z postanowień §23-§26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (pdf)

_____________________________________________________________________________________

WYMAGANIA STAWIANE PODMIOTOM  prowadzącym szkolenia operatorów maszyn, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263n z późn. zm.):

 1. Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów. »
 2. Park maszynowy wraz z placem manewrowym. »
 3. Kadra wykładowców. »
 4. Kadra instruktorów. »
 5. Warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. »
 6. Inne istotne informacje. »
Procedura potwierdzenia spełnienia przez zainteresowany podmiot szkolący wymagań wynikających z rozporządzenia  wymaga złożenia w Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS  - Wniosku o wydanie Potwierdzenia (pdf) (doc)

_____________________________________________________________________________________

INFORMACJA dla Ośrodków szkolenia posiadających Potwierdzenie Instytutu do prowadzenia szkoleń:

Organizator Szkolenia powinien posiadać następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie kursu   (pdf) (doc)
 2. Weryfikację zgłoszenia kursu
 3. Harmonogram  zajęć (pdf) (doc)
 4. Dziennik zajęć i lista obecności
 5. Karty zajęć praktycznych lub dziennik zajęć praktycznych
 6. Wnioski o przeprowadzenie sprawdzianu oraz badania lekarskie (pdf) (doc)

Organizator potwierdza posiadanie przez słuchaczy uprawnienia operatora, jeśli takowe posiadają, co najmniej na 5 dni (roboczych) przed egzaminem, a w przypadku operatorów uczęszczających na kurs w zakresie klasy II i I uprawnień do 3 dni po rozpoczęciu szkolenia z wykorzystaniem -
Wniosku o potwierdzenie wiarygodności uprawnień przez podmioty szkolące. (doc)

_____________________________________________________________________________________


Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14 
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »