Informacje dla ośrodków

 

Szanowni Państwo

Decyzj Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. wprowadzona zostaa do stosowania znowelizowana

PROCEDURA
dotycząca realizacji postanowień §§ 23 - 26 rozporządzenia inistra gospodarki
z dnia 20 wrzeœnia 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz.1263 z późŸn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

______________________________________________________________________________________

Informacje dla ośrodków szkoleniowych oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych

_____________________________________________________________________________________

(Schemat postępowania przy realizacji potwierdzania spełnienia wymagań przez podmiot szkolący.Wymagania stawiane jednostkom prowadzącym szkolenia operatorów maszyn,
wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 (Dz. U. 2017, poz. 134)

I.    Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów.
II.   Park maszynowy wraz z placem manewrowym.
III.
Kadra wykładowców.
IV.  Kadra instruktorów.
V.
Warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

VI.  Inne istotne informacje.

Do pobrania:
- Wniosek podmiotu szkoleniowego ubiegającego się o wydanie Potwierdzenia
- Umowa dot. przeprowadzenia oceny podmiotu szkoleniowego
- zalecany wzór harmonogramu: HarmonogramINFORMACJE DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH POTWIERDZENIE INSTYTUTU DO PROWADZENIA SZKOLEŃ:


Organizator Szkolenia powinien prowadzić następujące dokumenty:
1.    zgłoszenie kursu
2.    weryfikację zgłoszenia kursu
3.    harmonogram
4.    dziennik zajęć i lista obecności
5.    karty zajęć praktycznych lub dziennik zajęć praktycznych
6.   wnioski o przeprowadzenie sprawdzianu oraz badania lekarskie
(na wniosku lub w załączeniu-oryginał)Organizator potwierdza posiadanie przez słuchaczy uprawnienia operatora, jeśli takowe posiadają, co najmniej na 5 dni (roboczych) przed egzaminem, a w przypadku operatorów uczęszczających na kurs w zakresie klasy II i I uprawnień do 3 dni po rozpoczęciu szkolenia.


KOMUNIKATY (...) więcej

INFORMACJE:

- Szansa na rozwój ośrodków szkolenia operatorów maszyn.

Plany perspektywiczne UE związane z nową polityką w zakresie infrastruktury w Europie przewidują rozbudowę sieci transportowych, w tym na terenie Polski. Oznaczać to będzie kontynuacje starych i realizację nowych projektów inwestycyjnych, a co za tym idzie zwiększenie w latach 2014-2020 nakładów na ich realizację. Istotnym obszarem tych projektów są roboty budowlane. Spowoduje to zapewne zwiększenie zapotrzebowania na operatorów maszyn budowlanych i pracowników budowlanych różnych specjalności.
Więcej informacji o tych planach zawiera załącznik.


Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14 
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Reklama

Tutaj może znaleźć się Twoja reklama.